چگونه کسب و کار خودمان را در کانادا شروع کنیم؟

کانادا که به دلیل ثبات اقتصادی، محیط چند فرهنگی و سیستم حمایتی قوی از کارآفرینان با…

اعطای سرپرستی به حکم قانون

موضوع قیمومت در حقوق ایران، یکی از موضوعات مهم اما غریبه است. به نحوی که اکثریت…