اختلال کلینومانیا: تمایل وسواس گونه به ماندن در رخت خواب

کلینومانیا، که به عنوان دیسانیا یا کلینوفیلیا نیز شناخته می شود، تمایل وسواس گونه به ماندن…