اسید معده کرکس می تواند فلزات را ذوب میکند!

اسید معده کرکس ها می تواند فلزات را ذوب کند. اسید معده کرکس ها حدود ۰.۰۷…