چرا نباید لیزر موهای زائد بدن را انجام دهیم؟

اگر از آن دسته افرادی هستید که انجام خدمات لیزر برای رفع موهای زائد را انجام…