چگونه می توان به شخص افسرده کمک کرد؟

بهترین کار برای اینکه بتوانید به یک شخص افسرده کمک کنید مشورت با دکتر افسردگی است.…