شغل اکثر ایرانیان مقیم امارات چیست؟

آیا می‌دانید ایرانیان مقیم امارات حدود نیم‌میلیون نفر از جمعیت ۸۸.۵۲ درصدی مهاجران این کشور را…