مواد غذایی کپک زده را چه کار کنیم؟

مواد غذایی کپک زده را چه کار کنیم؟ پنیر سفت اگه تا ۲ و نیم سانت…