سخنرانی کرت ونه گات در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT

سخنرانی کرت ونه گات در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT اگر میخواستم برای آینده ی شما…