چه بلایی سر کسانی که چرک خشک کن زیاد مصرف می کنند می آید؟

چه بلایی سر کسانی که چرک خشک کن زیاد مصرف می کنند می آید؟ اگر بدون…