پروانه شاه، حیوانی با 12000 چشم!

البته در نگاه اول ممکن است فکر کنید که پروانه شاه فقط دو چشم دارد، اما…