تلاش كنيد در این پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد

تلاش كنيد در این پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد تسلط بر…