کاهش ۶۰ درصدی شدت درد میگرن با نور سبز!

کاهش ۶۰درصدی شدت درد میگرن با نور سبز! در یک آزمایش سعی داشتند تاثیر نور محیط…