عواملی که سرعت رشد موهای زائد صورت را افزایش می دهند

عواملی که سرعت رشد موهای زائد صورت را افزایش می دهند ۱- حواس تان به BPA…