چرا هرگز نباید یخ مواد غذایی را با مایکروفر باز کرد؟

هرگز نباید یخ مواد غذایی را با مایکروفر باز کرد آشپزهای حرفه ای می گویند حتی…