در تابستان چه لباس‌هایی بپوشیم؟

با تغییر وضعیت آب‌وهوا نوع پوشش افراد نیز متناسب با آن دچار تحول می‌شود. این روزها…