قوانین ‌مهم همسویی با جهان هستی

قوانین ‌مهم همسویی با جهان هستی:* وقتی با جهان هستی، همسو شوید، مورد حمایت ابر و…

راهکار جذب خواسته ها :چیکار کنم به خواسته هایم برسم؟

راهکار جذب خواسته ها :چیکار کنم به خواسته هایم برسم؟ وقتی خداوند انسان را آفرید از…