قانون ۱۵ دقیقه چیست؟

قانون ۱۵ دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسمایلز، مولف کتاب…