از کجا بفهمیم که واقعا جفت روحی خود را پیدا کرده ایم؟

از کجا بفهمیم که واقعا جفت روحی خود را پیدا کرده ایم؟ خوشبختانه برای همه ما…

ده قانون اصلی کائنات

ده قانون اصلی کائنات قانون یکم: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته…

جفت روحی کاذب کیست؟

جفت روحی کاذب.از جفت های روحی کاذب به عنوان کارمیک یاد می شوندآنها بعنوان مَکنده های…

چرا نباید قضاوت کرد؟

چرا نباید قضاوت کرد؟ هنگامی که ما کسی یا موضوعی را قضاوت میکنیم بدین معناست که…