چه مقدار فعالیت بدنی در روز برای هر انسان نیاز است؟

چه مقدار فعالیت بدنی در روز برای هر انسان نیاز است؟ فعالیت بدنی منظم برای سلامتی…