چرا دچار فراموشی کوتاه‌ مدت می شویم؟

فراموشی کوتاه‌مدت، ناتوانی در به خاطر آوردن اطلاعاتی است که به تازگی آموخته یا تجربه کرده‌ایم.…