جلوی عطسه کردن را نگیرید!

جلوی عطسه کردن را نگیرید! هیچوقت جلو عطسه رو نباید گرفت. در هر شرایطی کودک و…