عرق سرد چیست؟ آیا درمان دارد؟

عرق سرد چیست؟ آیا درمان دارد؟ اصطلاح «عرق سرد» می‌تواند برای توضیح لرز، تعریق شبانه و…