متولدین هر ماه از چه رفتاری خیلی بدشون میاد؟

متولدین هر ماه از چه رفتاری خیلی بدشون میاد؟ فروردین فروردین ماهی ها هرگز با افرادی…