وزوز گوش چیست

وزوز گوش چیست وزوز گوش مشکلی می‌باشد که در آن فرد صداهایی همچون وزوز، زنگ یا…