اگر خود را بدشانس میدانید، بخوانید

اگر خود را بدشانس میدانید، بخوانید: در مطالعه ای به دو گروه افرادی که از قبل…