خواص سیر‌ترشی چیست؟

خواص سیر‌ترشی چیست؟ سیرترشی خونساز و مصفای خون است. مفتح عروق کرونر قلبی و عروق مغزیست.…