در محل سوختگی یخ نگذارید!

در محل سوختگی یخ نگذارید یخ گذاشتن روی سوختگی فرد موجب عمق بیشتر سوختگی میشود ؛…