سمیولوژی هنر چیست؟

سمیولوژی هنر چیست؟ سمیولوژی هنر یک رشته تحقیقاتی چند رشته‌ای است که به بررسی نحوه تأثیر…