قانون مهم مصرف سردی‌ها

قانون مهم مصرف سردی‌ ها کسانی که طبع سرد دارن باید بیشتر مراقب باشن چون مصرف…