زیبایی شناسی Aesthetics چیست؟

زیبایی شناسی Aesthetics چیست؟ زیبایی‌شناسی به عنوان یک شاخه مهم در فلسفه و هنر، به مطالعه…