این خانه ها و باغ‌های شناور روی آب متعلق به کجا هستند؟ | روستای شناور میانمار

این خانه ها و باغ‌های شناور روی آب متعلق به کجا هستند؟ | روستای شناور میانمار…