دروغ سفید چیست؟

دروغ سفید چیست؟ خیلی وقتا توی اوایل یه رابطه ای، ممکنه یه دروغای کوچیکی بگیم تا…