قرمزی خورشید در طلوع و غروب: بررسی علمی پدیده ای آشنا

مشاهده خورشید درخشان به رنگ قرمز در هنگام طلوع و غروب، پدیده‌ای مکرر و مسحورکننده است…