چند نصیحت از جول اوستین، نویسنده موفق آمریکایی

چند نصیحت از جول اوستین، نویسنده موفق آمریکایی دائم واژه ای امیدوارکننده به دیگران اهدا کنید…