از کجا بفهمیم که واقعا جفت روحی خود را پیدا کرده ایم؟

از کجا بفهمیم که واقعا جفت روحی خود را پیدا کرده ایم؟ خوشبختانه برای همه ما…