هر ۷ سال چه تکاملی در شخصیت انسان رخ میدهد؟

هر ۷ سال چه تکاملی در شخصیت انسان رخ میدهد؟ اولین دوره تکامل، از تولد تا…