تپش قلب به چه معناست؟

تپش قلب به چه معناست؟ تعداد نرمال ضربان قلب بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه…