آیا تعریق باعث سوزاندن کالری می شود؟ متخصصان فیزیولوژی ورزشی چه می گویند؟

تعریق یک فرآیند فیزیولوژیکی ضروری است که به کنترل دمای بدن به ویژه در هنگام فعالیت…