آمار بالای مرگ ناشی از تروما در ایران

آمار بالای مرگ ناشی از تروما در ایران میانگین سنی بروز ترومای ناشی از تصادفات در…