وقتی میترسیم چه اتفاقی در بدن انسان رخ می دهد؟

وقتی میترسیم چه اتفاقی در بدن انسان رخ می دهد؟ ترس یکی از احساسات اولیه انسان…