در ذهن دختر نوجوان چه می گذرد؟

در ذهن دختر نوجوان چه می گذرد؟ شاید بیشترین جمله ای که از زبان دختران نوجوان…