اختلال طیف اوتیسم چیست؟

اختلال طیف اوتیسم چیست؟  اوتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که…