آیا می خواهید پیر شدن را به تعویق بیندازید؟ رژیم غذایی مردان مسن ژاپنی را دنبال کنید

میخواهید پیر شدن را به تعویق بیندازید؟ طبق یک مطالعه جدید، رژیم غذایی مردان مسن ژاپنی…

ﺳﺎﺭﮐﻮﭘﻨﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎﺭﮐﻮﭘﻨﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ زنان ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ و مردان با شروع ۵۰ سالگی، ﻫﺮ ﺳﺎﻝﺣﺪﻭﺩ…