کوچکترین استخوان بدن انسان کدام است؟

بدن انسان از بیش از 200 استخوان تشکیل شده است. کوچکترین استخوان بدن انسان، استخوان رکابی…