اگه نه برونگرایی نه درونگرا

اگه نه برونگرایی نه درونگرا: ۱- به عنوان یک میانگرا هم از بودن در جمع انرژی…