مضرات آب یخ از دید ابو علی سینا

مضرات آب یخ از دید ابو علی سینا ابو علی سینا: «اگه آب یخ شما را…