خطرات مصرف روزانه آسپرین، بیشتر از فواید آن است!

خطرات مصرف روزانه آسپرین دانشمندان گروه ویژه خدمات پیشگیرانه آمریکا پس از انجام مطالعه بالینی، نشان…