بیماری GERD چیست؟

بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) یک وضعیت شایع است که در آن محتویات معده به…