چند نفر واقعا تحت عمل لوبوتومی قرار گرفتند؟

چند نفر واقعا تحت عمل لوبوتومی قرار گرفتند؟ امروزه لوبوتومی یک داستان ترسناک است. کمتر از…