آیا سرفه زیاد باعث تهوع می شود؟

آیا سرفه زیاد باعث تهوع می شود؟ گاهی اوقات، سرفه آنقدر شدید می شود که ممکن…